Netflix Inc. (NFLX)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 7 137 890 6 058 450 6 027 800 8 205 550 5 018 440 3 794 480 2 822 800
Inwestycje krótkoterminowe 1 493 190 2 219 120 1 237 700 945 211 1 160 070 5 899 650 4 847 180
Należności 1 287 050 988 898 804 320 610 819 0 0 0
Zapasy 0 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 1 493 190 2 219 120 1 237 700 945 211 1 160 070 5 899 650 4 847 180
Aktywa obrotowe razem 9 918 130 9 266 470 8 069 820 9 761 580 6 178 500 9 694 140 7 669 970
Inwestycje długotrminowe 38 813 900 39 328 300 36 514 800 29 518 800 27 797 200 16 280 300 11 342 800
Rzeczowe aktywa trwałe 1 491 440 1 398 260 1 323 450 960 183 565 221 418 281 319 404
Wartość firmy 0 0 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 37 322 400 37 930 000 35 191 400 28 558 600 27 232 000 15 862 000 11 023 400
Aktywa razem 48 732 000 48 594 800 44 584 700 39 280 400 33 975 700 25 974 400 19 012 700

Pasywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 747 412 671 513 837 483 656 183 674 347 562 985 359 555
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 399 844 0 699 823 499 878 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 7 713 400 7 259 460 6 951 660 6 649 720 6 181 350 5 924 340 5 106 760
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 8 860 660 7 930 970 8 488 970 7 805 780 6 855 700 6 487 320 5 466 310
Długoterminowe zobowiązania finansowe 14 143 400 14 353 100 14 693 100 15 809 100 14 759 300 10 360 100 6 499 430
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 5 139 610 5 533 320 5 553 380 4 600 240 4 778 600 3 888 260 3 465 040
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 28 143 700 27 817 400 28 735 400 28 215 100 26 393 600 20 735 600 15 430 800
Akcje zwykłe 441 571 444 698 443 155 440 922 437 799 435 374 431 885
Zyski (straty) zatrzymane 22 589 300 17 181 300 12 689 400 7 573 140 4 811 750 2 942 360 1 731 120
Akcje własne -6 922 200 -824 190 -824 190 0 0 0 0
Kapitał własny 20 588 300 20 777 400 15 849 200 11 065 200 7 582 160 5 238 760 3 581 960
Pasywa razem 48 732 000 48 594 800 44 584 700 39 280 400 33 975 700 25 974 400 19 012 700