Netflix Inc. (NFLX)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 6 058 450 12 055 600 8 205 550 5 018 440 3 794 480 2 822 800
Inwestycje krótkoterminowe 2 219 120 2 475 400 945 211 1 160 070 5 899 650 4 847 180
Należności 988 898 1 608 640 610 819 0 0 0
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 2 219 120 2 475 400 945 211 1 160 070 5 899 650 4 847 180
Aktywa obrotowe razem 9 266 470 16 139 600 9 761 580 6 178 500 9 694 140 7 669 970
Inwestycje długotrminowe 39 328 300 73 029 700 29 518 800 27 797 200 16 280 300 11 342 800
Rzeczowe aktywa trwałe 1 398 260 2 646 910 960 183 565 221 418 281 319 404
Wartość firmy 0 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 37 930 000 70 382 800 28 558 600 27 232 000 15 862 000 11 023 400
Aktywa razem 48 594 800 89 169 300 39 280 400 33 975 700 25 974 400 19 012 700

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 671 513 1 674 970 656 183 674 347 562 985 359 555
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 1 399 650 499 878 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 7 259 460 13 903 300 6 649 720 6 181 350 5 924 340 5 106 760
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 7 930 970 16 977 900 7 805 780 6 855 700 6 487 320 5 466 310
Długoterminowe zobowiązania finansowe 14 353 100 29 386 100 15 809 100 14 759 300 10 360 100 6 499 430
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 5 533 320 11 106 800 4 600 240 4 778 600 3 888 260 3 465 040
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 27 817 400 57 470 800 28 215 100 26 393 600 20 735 600 15 430 800
Akcje zwykłe 444 698 886 310 440 922 437 799 435 374 431 885
Zyski (straty) zatrzymane 17 181 300 25 378 700 7 573 140 4 811 750 2 942 360 1 731 120
Akcje własne -824 190 -1 648 380 0 0 0 0
Kapitał własny 20 777 400 31 698 500 11 065 200 7 582 160 5 238 760 3 581 960
Pasywa razem 48 594 800 89 169 300 39 280 400 33 975 700 25 974 400 19 012 700