Motorola Solutions Inc (MSI)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 1 363 000 1 245 000 949 000 868 000 966 000 -155 000
Amortyzacja 440 000 438 000 409 000 394 000 360 000 343 000
Zmiana stanu należności 179 000 -4 000 -22 000 -19 000 -182 000 113 000
Zmiana stanu zapasów 267 000 280 000 61 000 91 000 29 000 54 000
Zmiana stanu gotówki -549 000 620 000 253 000 -245 000 41 000 129 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 823 000 1 837 000 1 613 000 1 823 000 1 075 000 1 346 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -256 000 -243 000 -217 000 -248 000 -197 000 -227 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1 387 000 -742 000 -437 000 -934 000 -1 266 000 -448 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -906 000 -429 000 -966 000 -1 144 000 220 000 -722 000