Motorola Solutions Inc (MSI)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 1 325 000 3 748 000 1 254 000 1 001 000 1 246 000 1 205 000
Inwestycje krótkoterminowe 1 310 000 2 728 000 1 175 000 1 318 000 1 228 000 742 000
Należności 1 565 000 2 772 000 1 390 000 1 412 000 1 431 000 1 613 000
Zapasy 1 055 000 1 576 000 508 000 447 000 356 000 327 000
Pozostałe aktywa obrotowe 1 310 000 2 728 000 1 175 000 1 318 000 1 228 000 742 000
Aktywa obrotowe razem 5 255 000 10 824 000 4 327 000 4 178 000 4 272 000 3 950 000
Inwestycje długotrminowe 7 559 000 13 554 000 6 549 000 6 464 000 5 137 000 4 258 000
Rzeczowe aktywa trwałe 927 000 2 084 000 1 022 000 992 000 895 000 856 000
Wartość firmy 3 312 000 5 130 000 2 219 000 2 067 000 1 514 000 938 000
Wartości niematerialne 1 342 000 2 210 000 1 234 000 1 327 000 1 230 000 861 000
Pozostałe aktywa trwałe 310 000 1 116 000 482 000 422 000 344 000 333 000
Aktywa razem 12 814 000 24 378 000 10 876 000 10 642 000 9 409 000 8 208 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 1 207 000 2 172 000 776 000 779 000 777 000 744 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 1 000 10 000 12 000 16 000 31 000 52 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 3 352 000 5 944 000 2 701 000 2 644 000 2 288 000 2 135 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 4 560 000 8 126 000 3 489 000 3 439 000 3 096 000 2 931 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 6 013 000 11 376 000 5 163 000 5 113 000 5 289 000 4 419 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 1 618 000 3 930 000 2 183 000 2 092 000 2 099 000 2 470 000
Udziały niekontrolujące 15 000 34 000 17 000 17 000 17 000 15 000
Zobowiązania razem 12 698 000 24 458 000 11 434 000 11 342 000 10 702 000 9 950 000
Akcje zwykłe 167 500 338 400 170 000 166 600 162 400 162 900
Zyski (straty) zatrzymane 1 343 000 2 700 000 1 127 000 1 239 000 1 051 000 467 000
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 116 000 -80 000 -558 000 -700 000 -1 293 000 -1 742 000
Pasywa razem 12 814 000 24 378 000 10 876 000 10 642 000 9 409 000 8 208 000