Middleby Corp. (MIDD)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
2017
(30 gru 2017)
Zysk (strata) netto 488 492 207 294 352 240 317 152 298 128
Amortyzacja 125 243 110 532 103 428 97 238 69 774
Zmiana stanu należności 213 781 -84 251 48 952 70 239 2 553
Zmiana stanu zapasów 297 220 -45 501 63 889 97 171 56 396
Zmiana stanu gotówki -87 741 173 603 22 799 -17 953 21 169
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 423 399 524 785 377 425 368 914 304 455
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -51 551 -41 901 -46 609 -36 040 -54 493
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1 008 860 -106 757 -327 667 -1 239 420 -345 466
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 502 789 -252 468 -25 445 856 129 55 836