Middleby Corp. (MIDD)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
2017
(30 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 162 001 180 362 268 103 94 500 71 701 89 654
Inwestycje krótkoterminowe 135 132 112 163 98 831 81 385 69 423 89 175
Należności 631 134 577 142 363 361 447 612 398 660 328 421
Zapasy 1 077 730 837 418 540 198 585 699 521 810 424 639
Pozostałe aktywa obrotowe 135 132 112 163 98 831 81 385 69 423 89 175
Aktywa obrotowe razem 2 006 000 1 707 080 1 270 490 1 209 200 1 061 590 931 889
Inwestycje długotrminowe 4 868 870 4 676 510 3 931 980 3 792 950 3 488 190 2 407 820
Rzeczowe aktywa trwałe 443 528 380 980 344 482 352 145 314 569 281 915
Wartość firmy 2 411 830 2 243 470 1 934 260 1 849 750 1 743 180 1 264 810
Wartości niematerialne 1 794 230 1 875 380 1 450 380 1 443 380 1 361 020 780 426
Pozostałe aktywa trwałe 212 538 143 493 126 805 110 742 37 231 36 108
Aktywa razem 6 874 870 6 383 600 5 202 470 5 002 140 4 549 780 3 339 710

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
2017
(30 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 271 374 304 740 182 773 173 693 188 299 146 333
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 45 583 27 293 22 944 2 894 3 207 5 149
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 671 327 582 855 494 541 416 550 367 446 322 171
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 988 284 914 888 700 258 593 137 558 952 473 653
Długoterminowe zobowiązania finansowe 2 676 740 2 387 000 1 706 650 1 870 250 1 888 900 1 023 730
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 191 890 400 498 671 691 458 446 322 832 393 365
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 4 077 120 3 889 320 3 225 820 3 055 330 2 884 580 1 978 560
Akcje zwykłe 54 095 55 216 55 093 55 647 55 576 56 715
Zyski (straty) zatrzymane 3 498 870 3 062 300 2 568 760 2 361 460 2 009 230 1 697 620
Akcje własne -831 176 -566 399 -537 134 -451 262 -445 118 -445 118
Kapitał własny 2 797 750 2 494 280 1 976 650 1 946 810 1 665 200 1 361 150
Pasywa razem 6 874 870 6 383 600 5 202 470 5 002 140 4 549 780 3 339 710