KAR Auction Services Inc (KAR)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 1 519 400 2 251 600 2 187 700 2 781 900 3 769 600 3 458 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 834 300 1 299 900 1 284 800 1 617 100 2 142 700 1 987 200
Zysk ze sprzedaży brutto 685 100 951 700 902 900 1 164 800 1 626 900 1 470 800
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 445 100 558 100 545 400 662 000 732 800 640 200
Zysk operacyjny 139 800 210 600 166 200 314 100 624 200 566 000
Koszty odsetek netto 119 200 126 600 128 900 189 500 192 000 164 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 38 600 101 500 5 400 130 100 435 700 398 000
Podatek dochodowy 10 000 35 000 4 900 37 700 107 700 36 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto -11 600 19 900 -21 100 188 500 328 000 362 000