KAR Auction Services Inc (KAR)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 225 700 190 000 752 100 507 600 337 100 317 200
Inwestycje krótkoterminowe 78 900 109 500 106 700 125 900 183 100 175 700
Należności 270 700 527 000 367 200 457 500 765 600 725 500
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 78 900 109 500 106 700 125 900 183 100 175 700
Aktywa obrotowe razem 3 022 400 3 358 300 3 175 200 3 244 500 3 314 200 3 137 400
Inwestycje długotrminowe 2 097 400 4 058 900 3 623 000 3 336 700 3 892 000 3 846 900
Rzeczowe aktywa trwałe 123 600 579 200 589 900 609 000 976 200 908 200
Wartość firmy 1 464 500 2 578 400 2 140 200 1 821 700 2 213 700 2 191 700
Wartości niematerialne 367 200 519 200 501 500 506 400 660 800 726 200
Pozostałe aktywa trwałe 57 300 56 400 40 800 35 500 41 300 20 800
Aktywa razem 5 119 800 7 417 200 6 798 200 6 581 200 7 206 200 6 984 300

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 551 200 1 023 500 688 900 704 600 820 300 682 700
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 1 966 300 1 708 600 1 285 500 1 490 000 1 458 400 1 370 500
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 125 700 243 700 276 200 323 100 346 100 336 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 2 643 200 2 975 800 2 250 600 2 517 700 2 624 800 2 389 200
Długoterminowe zobowiązania finansowe 205 300 1 849 700 1 853 800 1 861 300 2 654 300 2 667 700
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 6 800 32 300 55 400 59 200 274 500 249 800
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 2 989 000 5 313 300 4 632 600 4 931 000 5 742 000 5 499 400
Akcje zwykłe 116 300 123 000 129 300 131 600 134 300 136 300
Zyski (straty) zatrzymane 822 900 625 700 600 700 651 000 392 300 257 000
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 2 130 800 2 103 900 2 165 600 1 650 200 1 464 200 1 484 900
Pasywa razem 5 119 800 7 417 200 6 798 200 6 581 200 7 206 200 6 984 300