KAR Auction Services Inc (KAR)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto -11 600 19 900 -21 100 188 500 328 000 362 000
Amortyzacja 100 200 183 000 191 300 188 700 269 900 264 600
Zmiana stanu należności -256 300 159 800 -90 300 -308 100 40 100 42 600
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 35 700 -562 100 244 500 170 500 19 900 115 400
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 4 100 413 200 384 400 380 800 749 800 588 800
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -60 900 -108 500 -101 400 -161 600 -198 000 -152 200
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 70 000 -1 218 600 -326 600 -415 000 -381 200 -379 800
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -1 621 900 210 400 194 800 -1 163 800 -320 100 -107 600