Hibbett Inc (HIBB)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
2017
(28 sty 2017)
Zysk (strata) netto 128 057 174 313 74 266 27 344 28 421 35 030 61 075
Amortyzacja 43 919 35 827 29 583 29 323 27 052 24 207 19 047
Zmiana stanu należności -757 1 702 3 428 -993 2 871 -2 303 1 826
Zmiana stanu zapasów 199 620 19 181 -85 973 7 724 27 086 -27 500 -2 398
Zmiana stanu gotówki -1 168 -192 326 142 877 4 776 -12 188 34 986 6 684
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 77 043 159 488 197 716 92 289 73 417 111 926 78 675
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -62 828 -71 153 -34 760 -17 326 -17 696 -23 081 -29 733
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -63 170 -70 161 -32 970 -17 006 -103 871 -22 900 -29 409
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -14 912 -281 563 -21 534 -70 961 -18 666 -54 440 -42 582