Hibbett Inc (HIBB)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
2017
(28 sty 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 16 015 17 183 209 509 66 632 61 856 74 044 39 058
Inwestycje krótkoterminowe 23 351 25 005 16 348 9 392 16 243 12 930 9 603
Należności 12 850 13 607 11 905 8 477 9 470 6 599 8 902
Zapasy 420 839 221 219 202 038 288 011 280 287 253 201 280 701
Pozostałe aktywa obrotowe 23 351 25 005 16 348 9 392 16 243 12 930 9 603
Aktywa obrotowe razem 473 055 277 014 439 800 372 512 367 856 346 774 338 264
Inwestycje długotrminowe 466 105 426 203 368 366 397 247 178 209 115 072 120 590
Rzeczowe aktywa trwałe 169 476 145 967 107 159 100 956 115 394 109 698 111 634
Wartość firmy 0 0 0 19 661 23 133 0 0
Wartości niematerialne 23 500 23 500 23 500 32 400 32 400 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 6 713 3 446 4 751 3 871 2 604 798 1 071
Aktywa razem 939 160 703 217 808 166 769 759 546 065 461 846 458 854

Pasywa

w tys. USD

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
2017
(28 sty 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 190 648 85 647 107 215 131 662 107 315 93 435 77 046
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 37 396 975 956 886 1 017 663 595
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 99 708 108 242 117 149 101 113 64 941 21 469 18 431
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 327 752 194 864 225 320 233 661 173 273 115 567 96 072
Długoterminowe zobowiązania finansowe 1 305 1 427 2 599 1 704 1 994 2 522 2 857
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 4 484 3 062 3 078 14 712 34 749 24 161 25 885
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 562 929 411 702 417 130 440 776 210 016 142 250 124 814
Akcje zwykłe 12 951 14 993 16 547 17 746 18 644 20 347 22 240
Zyski (straty) zatrzymane 1 137 480 1 022 320 858 951 784 942 759 677 731 901 697 658
Akcje własne -974 831 -933 927 -662 843 -645 229 -609 770 -593 230 -538 724
Kapitał własny 376 231 291 515 391 036 328 983 336 049 319 596 334 040
Pasywa razem 939 160 703 217 808 166 769 759 546 065 461 846 458 854