Alphabet Inc (GOOG)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 152 066 000 40 269 000 34 343 000 30 736 000 12 662 000
Amortyzacja 24 882 000 13 697 000 11 781 000 9 035 000 6 915 000
Zmiana stanu należności 49 156 000 3 892 000 6 299 000 2 488 000 4 473 000
Zmiana stanu zapasów 1 612 000 -271 000 -108 000 358 000 481 000
Zmiana stanu gotówki 142 604 000 17 019 000 10 535 000 7 269 000 15 538 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 183 304 000 65 124 000 54 520 000 47 971 000 37 091 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -49 280 000 -22 281 000 -23 548 000 -25 139 000 -13 184 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -71 046 000 -32 773 000 -29 491 000 -28 504 000 -31 401 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -122 724 000 -24 408 000 -23 209 000 -13 179 000 -8 298 000