Franklin Electric Co., Inc. (FELE)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 2 043 710 1 661 860 1 247 330 1 314 580 1 298 130 1 124 910
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 1 352 280 1 085 780 814 192 886 475 865 763 747 927
Zysk ze sprzedaży brutto 691 435 576 089 433 139 428 103 432 366 376 982
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 432 076 386 275 300 122 298 451 298 706 265 686
Zysk operacyjny 259 359 189 814 133 017 129 652 133 660 111 296
Koszty odsetek netto 11 525 5 196 4 627 8 245 9 839 10 322
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 241 629 189 706 123 697 117 659 120 407 104 587
Podatek dochodowy 46 416 34 731 22 540 20 800 14 890 25 994
Udziały niekontrolujące 1 479 1 115 697 516 360 413
Zysk (strata) netto 193 034 153 859 99 760 95 643 104 357 77 580