Franklin Electric Co., Inc. (FELE)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 193 034 153 859 99 760 95 643 104 357 77 580
Amortyzacja 50 374 44 572 36 488 36 977 38 604 38 506
Zmiana stanu należności 34 231 36 346 -13 500 428 1 892 25 008
Zmiana stanu zapasów 95 005 149 043 686 -13 803 1 724 108 854
Zmiana stanu gotówki 5 254 -90 251 66 382 5 232 -8 060 -37 098
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 101 674 129 763 211 854 177 676 128 435 66 754
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -41 903 -30 116 -22 856 -21 855 -22 432 -33 484
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -43 074 -264 805 -78 811 -41 806 -66 292 -84 701
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -48 472 50 893 -66 580 -126 648 -66 786 -22 578