Franklin Electric Co., Inc. (FELE)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 45 790 40 536 130 787 64 405 59 173 67 233
Inwestycje krótkoterminowe 36 916 37 963 27 708 29 466 33 758 38 566
Należności 230 404 196 173 159 827 173 327 172 899 171 007
Zapasy 544 980 449 975 300 932 300 246 314 049 312 325
Pozostałe aktywa obrotowe 36 916 37 963 27 708 29 466 33 758 38 566
Aktywa obrotowe razem 858 090 724 647 619 254 567 444 579 879 589 131
Inwestycje długotrminowe 836 111 850 518 653 053 627 299 602 486 596 222
Rzeczowe aktywa trwałe 215 154 210 654 209 021 201 328 207 064 215 694
Wartość firmy 328 046 329 630 266 737 256 059 248 748 236 810
Wartości niematerialne 231 275 249 691 133 782 131 127 135 052 131 471
Pozostałe aktywa trwałe 5 910 4 489 2 735 1 993 2 928 3 318
Aktywa razem 1 694 200 1 575 160 1 272 310 1 194 740 1 182 360 1 185 350

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 139 266 164 758 95 903 82 593 76 652 79 348
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 126 756 97 981 2 551 21 879 111 975 100 453
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 139 747 133 275 105 250 81 292 67 230 66 100
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 405 769 396 014 203 704 185 764 255 857 245 901
Długoterminowe zobowiązania finansowe 89 271 90 535 91 966 93 141 94 379 125 596
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 65 805 78 874 80 396 72 022 66 835 78 820
Udziały niekontrolujące 2 896 2 142 1 871 1 888 2 473 3 466
Zobowiązania razem 626 343 628 664 424 474 398 198 448 493 484 696
Akcje zwykłe 46 300 46 400 46 200 46 400 46 600 46 500
Zyski (straty) zatrzymane 969 261 859 817 764 562 712 460 654 724 604 905
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 1 067 860 946 501 847 833 796 545 733 872 700 657
Pasywa razem 1 694 200 1 575 160 1 272 310 1 194 740 1 182 360 1 185 350