Chesapeake Utilities Corp (CPK)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 83 466 71 498 65 153 56 580 58 124
Amortyzacja 72 889 67 716 45 900 40 802 36 599
Zmiana stanu należności 7 153 844 -37 745 13 923 11 603
Zmiana stanu zapasów 13 235 -446 -5 027 -3 428 9 313
Zmiana stanu gotówki 1 477 -3 486 896 475 1 436
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 150 504 158 916 102 964 146 778 110 089
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -186 924 -165 511 -184 727 -269 767 -175 329
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -223 023 -181 631 -186 587 -286 264 -186 895
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 73 996 19 229 84 519 139 961 78 242