Chesapeake Utilities Corp (CPK)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 6 204 4 976 3 499 6 985 6 089 5 614
Inwestycje krótkoterminowe 60 519 45 024 30 185 25 492 40 327 38 347
Należności 94 628 98 455 91 302 90 458 128 203 114 280
Zapasy 32 625 24 680 11 445 11 891 16 918 20 346
Pozostałe aktywa obrotowe 60 519 45 024 30 185 25 492 40 327 38 347
Aktywa obrotowe razem 193 976 173 135 136 431 134 826 191 537 178 587
Inwestycje długotrminowe 2 021 060 1 941 730 1 796 060 1 648 370 1 502 130 1 238 850
Rzeczowe aktywa trwałe 1 810 470 1 744 880 1 601 180 1 463 800 1 383 970 1 126 030
Wartość firmy 46 213 44 708 38 731 32 668 25 837 22 104
Wartości niematerialne 17 859 13 192 8 292 8 129 6 207 4 686
Pozostałe aktywa trwałe 120 537 116 722 125 885 122 986 79 407 79 274
Aktywa razem 2 215 040 2 114 870 1 932 490 1 783 200 1 693 670 1 417 430

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 61 496 52 628 60 253 54 068 129 804 74 688
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 223 640 239 596 189 244 292 971 306 393 260 390
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 83 887 84 209 79 535 76 285 92 037 77 922
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 369 023 376 433 329 032 423 324 528 234 413 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 578 388 549 903 508 499 440 168 316 020 197 395
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 166 266 172 282 182 611 167 577 174 158 184 895
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 1 382 240 1 340 740 1 235 400 1 221 620 1 175 230 931 140
Akcje zwykłe 17 722 17 558 16 712 16 398 16 370 16 337
Zyski (straty) zatrzymane 445 509 393 072 342 969 300 607 261 530 229 141
Akcje własne -7 060 -7 240 -5 679 -4 543 -3 854 -3 395
Kapitał własny 832 801 774 130 697 085 561 577 518 439 486 294
Pasywa razem 2 215 040 2 114 870 1 932 490 1 783 200 1 693 670 1 417 430