Comcast Corp (CMCSA)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 28 316 000 10 534 000 13 057 000 11 731 000 22 714 000
Amortyzacja 27 608 000 13 100 000 12 953 000 10 676 000 9 825 000
Zmiana stanu należności 12 550 000 174 000 188 000 2 558 000 591 000
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 5 682 000 6 240 000 1 686 000 377 000 -1 636 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 58 294 000 24 737 000 25 697 000 24 297 000 21 403 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -26 066 000 -11 634 000 -12 428 000 -11 709 000 -11 297 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -26 892 000 -12 047 000 -14 841 000 -50 854 000 -13 704 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -37 236 000 -6 513 000 -9 181 000 27 140 000 -7 572 000