Comcast Corp (CMCSA)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 4 749 000 8 711 000 11 740 000 5 500 000 3 814 000 3 437 000
Inwestycje krótkoterminowe 4 406 000 4 088 000 3 535 000 8 600 000 6 884 000 4 077 000
Należności 12 672 000 12 008 000 11 466 000 11 292 000 11 104 000 8 546 000
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 4 406 000 4 088 000 3 535 000 8 600 000 6 884 000 4 077 000
Aktywa obrotowe razem 21 827 000 24 807 000 26 741 000 25 392 000 21 848 000 16 060 000
Inwestycje długotrminowe 235 449 000 251 098 000 247 128 000 238 022 000 229 836 000 170 889 000
Rzeczowe aktywa trwałe 55 485 000 54 047 000 51 995 000 48 322 000 44 437 000 38 470 000
Wartość firmy 58 494 000 70 189 000 70 669 000 68 725 000 66 154 000 36 780 000
Wartości niematerialne 88 673 000 92 945 000 94 754 000 95 493 000 97 723 000 78 143 000
Pozostałe aktywa trwałe 25 547 000 25 835 000 21 890 000 18 493 000 13 590 000 10 565 000
Aktywa razem 257 276 000 275 905 000 273 869 000 263 414 000 251 684 000 186 949 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 1 743 000 2 132 000 3 146 000 4 452 000 4 398 000 5 134 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 26 144 000 27 216 000 25 650 000 25 840 000 23 205 000 16 427 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 27 887 000 29 348 000 28 796 000 30 292 000 27 603 000 21 561 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 93 068 000 92 718 000 100 614 000 97 765 000 107 345 000 59 422 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 25 567 000 25 790 000 23 390 000 21 931 000 15 329 000 10 904 000
Udziały niekontrolujące 1 095 000 1 917 000 2 695 000 2 520 000 2 205 000 2 200 000
Zobowiązania razem 176 331 000 179 814 000 183 546 000 180 688 000 180 071 000 118 343 000
Akcje zwykłe 4 406 000 4 584 000 4 574 000 4 548 000 4 584 000 4 708 000
Zyski (straty) zatrzymane 51 609 000 61 902 000 56 438 000 50 695 000 41 983 000 38 192 000
Akcje własne -7 517 000 -7 517 000 -7 517 000 -7 517 000 -7 517 000 -7 517 000
Kapitał własny 80 944 000 96 092 000 90 323 000 82 726 000 71 613 000 68 606 000
Pasywa razem 257 276 000 275 905 000 273 869 000 263 414 000 251 684 000 186 949 000