Charter Communications Inc. (CHTR)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 54 022 000 103 364 000 48 097 000 45 764 000 43 634 000 41 581 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 29 224 000 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 54 022 000 103 364 000 48 097 000 16 540 000 43 634 000 41 581 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 3 339 000 6 142 000 3 031 000 0 3 042 000 2 420 000
Zysk operacyjny 12 243 000 21 710 000 8 463 000 6 477 000 5 379 000 4 558 000
Koszty odsetek netto 4 556 000 8 074 000 3 848 000 3 797 000 3 540 000 3 090 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 7 462 000 12 776 000 4 302 000 2 431 000 1 686 000 1 028 000
Podatek dochodowy 1 613 000 2 136 000 626 000 439 000 180 000 -9 087 000
Udziały niekontrolujące 794 000 1 332 000 454 000 324 000 276 000 220 000
Zysk (strata) netto 5 055 000 9 308 000 3 222 000 1 668 000 1 230 000 9 895 000