Charter Communications Inc. (CHTR)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 5 055 000 4 654 000 3 222 000 1 668 000 1 230 000 9 895 000
Amortyzacja 8 903 000 9 345 000 9 704 000 9 926 000 10 318 000 10 588 000
Zmiana stanu należności 342 000 378 000 -26 000 494 000 98 000 203 000
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 44 000 -397 000 -2 485 000 2 932 000 -70 000 -914 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 14 925 000 16 239 000 14 562 000 11 748 000 11 767 000 11 954 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -9 376 000 -7 635 000 -7 415 000 -7 195 000 -9 125 000 -8 681 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -9 114 000 -7 754 000 -8 157 000 -7 331 000 -9 736 000 -8 098 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -5 767 000 -8 885 000 -8 953 000 -1 633 000 -1 887 000 -4 770 000