Charter Communications Inc. (CHTR)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 709 000 645 000 601 000 998 000 3 483 000 551 000 621 000
Inwestycje krótkoterminowe 458 000 451 000 386 000 707 000 761 000 446 000 299 000
Należności 2 965 000 2 921 000 2 579 000 2 201 000 2 227 000 1 733 000 1 635 000
Zapasy 0 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 458 000 451 000 386 000 707 000 761 000 446 000 299 000
Aktywa obrotowe razem 4 132 000 4 017 000 3 566 000 3 906 000 6 471 000 2 730 000 2 555 000
Inwestycje długotrminowe 143 061 000 140 506 000 138 925 000 140 300 000 141 717 000 143 400 000 144 068 000
Rzeczowe aktywa trwałe 39 520 000 36 039 000 34 310 000 34 357 000 34 591 000 35 126 000 33 888 000
Wartość firmy 29 668 000 29 563 000 29 562 000 29 554 000 29 554 000 29 554 000 29 554 000
Wartości niematerialne 69 141 000 70 135 000 71 406 000 72 937 000 74 775 000 76 884 000 79 270 000
Pozostałe aktywa trwałe 3 899 000 3 614 000 3 444 000 3 136 000 1 309 000 1 146 000 859 000
Aktywa razem 147 193 000 144 523 000 142 491 000 144 206 000 148 188 000 146 130 000 146 623 000

Pasywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 931 000 952 000 724 000 763 000 786 000 758 000 740 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 2 000 000 1 510 000 2 997 000 1 008 000 3 500 000 3 290 000 2 045 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 10 283 000 9 603 000 8 737 000 8 104 000 8 099 000 8 047 000 8 305 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 13 214 000 12 065 000 12 458 000 9 875 000 12 385 000 12 095 000 11 090 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 95 777 000 96 093 000 88 564 000 81 744 000 75 578 000 69 537 000 68 186 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 4 530 000 4 758 000 4 217 000 4 198 000 2 724 000 2 837 000 2 502 000
Udziały niekontrolujące 3 632 000 3 430 000 4 106 000 6 476 000 7 366 000 7 987 000 8 447 000
Zobowiązania razem 136 107 000 135 404 000 128 441 000 120 401 000 116 743 000 109 845 000 107 539 000
Akcje zwykłe 149 208 161 501 183 669 203 316 219 507 232 357 256 721
Zyski (straty) zatrzymane -12 260 000 -14 821 000 -12 675 000 -5 195 000 40 000 2 780 000 3 832 000
Akcje własne 0 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 11 086 000 9 119 000 14 050 000 23 805 000 31 445 000 36 285 000 39 084 000
Pasywa razem 147 193 000 144 523 000 142 491 000 144 206 000 148 188 000 146 130 000 146 623 000