Adobe Inc (ADBE)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(2 gru 2022)
2021
(3 gru 2021)
2020
(27 lis 2020)
2019
(29 lis 2019)
2018
(30 lis 2018)
2017
(1 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 6 096 000 5 798 000 5 992 000 4 176 980 3 228 960 5 819 770
Inwestycje krótkoterminowe 835 000 993 000 756 000 783 140 312 499 210 071
Należności 2 065 000 1 878 000 1 398 000 1 534 810 1 315 580 1 217 970
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 835 000 993 000 756 000 783 140 312 499 210 071
Aktywa obrotowe razem 8 996 000 8 669 000 8 146 000 6 494 920 4 857 040 7 247 810
Inwestycje długotrminowe 18 169 000 18 572 000 16 138 000 14 267 500 13 911 600 7 287 740
Rzeczowe aktywa trwałe 1 908 000 1 673 000 1 517 000 1 293 020 1 075 070 936 976
Wartość firmy 12 787 000 12 668 000 10 742 000 10 691 200 10 581 000 5 821 560
Wartości niematerialne 1 449 000 1 820 000 1 359 000 1 720 560 2 069 000 385 658
Pozostałe aktywa trwałe 841 000 883 000 663 000 562 696 186 522 143 548
Aktywa razem 27 165 000 27 241 000 24 284 000 20 762 400 18 768 700 14 535 600

Pasywa

w tys. USD

2022
(2 gru 2022)
2021
(3 gru 2021)
2020
(27 lis 2020)
2019
(29 lis 2019)
2018
(30 lis 2018)
2017
(1 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 379 000 312 000 306 000 209 499 186 258 113 538
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 500 000 0 0 3 149 550 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 7 249 000 6 620 000 5 206 000 4 831 890 4 114 870 3 413 920
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 8 128 000 6 932 000 5 512 000 8 190 940 4 301 130 3 527 460
Długoterminowe zobowiązania finansowe 3 629 000 4 123 000 4 117 000 988 924 4 124 800 1 881 420
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 940 000 931 000 882 000 911 885 933 940 386 868
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 13 114 000 12 444 000 11 020 000 10 232 200 9 406 570 6 075 690
Akcje zwykłe 470 000 477 000 481 000 486 291 490 564 493 632
Zyski (straty) zatrzymane 28 319 000 23 905 000 19 611 000 14 828 600 11 815 600 9 573 870
Akcje własne -23 843 000 -17 399 000 -13 546 000 -10 615 200 -7 990 750 -6 084 440
Kapitał własny 14 051 000 14 797 000 13 264 000 10 530 200 9 362 110 8 459 870
Pasywa razem 27 165 000 27 241 000 24 284 000 20 762 400 18 768 700 14 535 600