Regal Rexnord Corp (RRX)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
2017
(30 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 688 500 672 800 611 300 331 400 248 600 139 600
Inwestycje krótkoterminowe 167 900 145 100 108 600 133 700 157 900 171 400
Należności 797 400 785 800 432 000 461 400 551 900 506 300
Zapasy 1 336 900 1 106 600 690 300 678 400 767 200 757 100
Pozostałe aktywa obrotowe 167 900 145 100 108 600 133 700 157 900 171 400
Aktywa obrotowe razem 3 000 500 2 722 800 1 851 300 1 607 700 1 817 700 1 574 400
Inwestycje długotrminowe 7 268 400 7 558 800 2 737 700 2 823 000 2 806 100 2 813 800
Rzeczowe aktywa trwałe 807 000 908 500 555 500 605 000 615 500 623 000
Wartość firmy 4 018 800 4 039 200 1 518 200 1 501 300 1 509 200 1 477 100
Wartości niematerialne 2 229 900 2 429 200 530 300 567 200 625 500 670 500
Pozostałe aktywa trwałe 57 900 33 800 16 400 20 100 21 700 14 700
Aktywa razem 10 268 900 10 281 600 4 589 000 4 430 700 4 623 800 4 388 200

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
2017
(30 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 497 700 643 800 360 100 337 000 424 800 384 300
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 33 800 4 900 231 000 600 500 101 200
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 470 700 446 600 230 900 222 900 258 200 226 500
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 1 002 200 1 095 300 822 000 560 500 683 500 712 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 1 989 700 1 913 600 840 400 1 136 900 1 306 600 1 039 900
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 174 400 181 100 122 500 130 000 146 900 146 300
Udziały niekontrolujące 34 400 38 200 32 600 29 300 28 000 29 200
Zobowiązania razem 3 880 700 3 969 700 2 044 600 2 079 600 2 313 300 2 062 700
Akcje zwykłe 66 700 47 300 40 600 42 000 43 600 44 600
Zyski (straty) zatrzymane 2 130 000 1 854 500 2 010 700 1 886 700 1 777 900 1 611 600
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 6 388 200 6 311 900 2 544 400 2 351 100 2 310 500 2 325 500
Pasywa razem 10 268 900 10 281 600 4 589 000 4 430 700 4 623 800 4 388 200