Norfolk Southern Corp. (NSC)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 22 284 000 9 789 000 11 296 000 11 458 000 10 551 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 22 284 000 9 789 000 11 296 000 11 458 000 10 551 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 0 0 0 0 0
Zysk operacyjny 8 894 000 3 387 000 3 989 000 3 904 000 3 582 000
Koszty odsetek netto 1 292 000 625 000 604 000 557 000 554 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 7 756 000 2 530 000 3 491 000 3 469 000 3 128 000
Podatek dochodowy 1 746 000 517 000 769 000 803 000 -2 276 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 6 006 000 2 010 000 2 717 000 2 660 000 5 400 000