Norfolk Southern Corp. (NSC)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 456 000 1 678 000 1 115 000 580 000 358 000 690 000
Inwestycje krótkoterminowe 150 000 268 000 134 000 337 000 288 000 282 000
Należności 1 148 000 1 952 000 848 000 920 000 1 009 000 955 000
Zapasy 253 000 436 000 221 000 244 000 207 000 222 000
Pozostałe aktywa obrotowe 150 000 268 000 134 000 337 000 288 000 282 000
Aktywa obrotowe razem 2 007 000 4 334 000 2 318 000 2 081 000 1 862 000 2 149 000
Inwestycje długotrminowe 36 878 000 72 652 000 35 644 000 35 842 000 34 377 000 33 562 000
Rzeczowe aktywa trwałe 32 156 000 63 306 000 31 345 000 31 614 000 31 091 000 30 330 000
Wartość firmy 0 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 1 028 000 1 932 000 709 000 800 000 177 000 251 000
Aktywa razem 38 885 000 76 986 000 37 962 000 37 923 000 36 239 000 35 711 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 712 000 1 700 000 552 000 1 428 000 828 000 822 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 703 000 1 106 000 579 000 316 000 585 000 700 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 1 234 000 2 236 000 1 029 000 556 000 1 178 000 1 023 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 2 649 000 5 042 000 2 160 000 2 300 000 2 591 000 2 545 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 14 479 000 26 574 000 12 102 000 11 880 000 10 560 000 9 136 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 1 352 000 2 878 000 1 536 000 1 199 000 1 160 000 1 234 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 26 152 000 49 704 000 23 171 000 22 739 000 20 877 000 19 352 000
Akcje zwykłe 234 800 493 800 255 100 263 300 277 700 287 900
Zyski (straty) zatrzymane 10 697 000 23 172 000 12 883 000 13 207 000 13 440 000 14 176 000
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 12 733 000 27 282 000 14 791 000 15 184 000 15 362 000 16 359 000
Pasywa razem 38 885 000 76 986 000 37 962 000 37 923 000 36 239 000 35 711 000