Norfolk Southern Corp. (NSC)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 1 824 000 3 268 000 3 003 000 2 010 000 2 717 000 2 660 000 5 400 000
Amortyzacja 1 298 000 1 221 000 1 181 000 1 154 000 1 139 000 1 104 000 1 059 000
Zmiana stanu należności -1 000 172 000 128 000 -72 000 -89 000 54 000 10 000
Zmiana stanu zapasów 11 000 35 000 -3 000 -23 000 37 000 -15 000 -35 000
Zmiana stanu gotówki 1 112 000 -383 000 -276 000 535 000 222 000 -332 000 -266 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 3 179 000 4 222 000 4 255 000 3 637 000 3 892 000 3 726 000 3 253 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -2 349 000 -1 948 000 -1 470 000 -1 494 000 -2 019 000 -1 951 000 -1 723 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -2 182 000 -1 603 000 -1 222 000 -1 175 000 -1 764 000 -1 658 000 -1 481 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 115 000 -3 002 000 -3 309 000 -1 927 000 -1 994 000 -2 312 000 -2 038 000