Moog, Inc. (MOG.A)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(1 paź 2022)
2021
(2 paź 2021)
2020
(3 paź 2020)
2019
(28 wrz 2019)
Zysk (strata) netto 155 177 157 220 9 205 179 748
Amortyzacja 88 389 90 159 86 972 85 260
Zmiana stanu należności -901 596 90 394 -101 752 163 376
Zmiana stanu zapasów -637 724 -9 948 88 069 22 452
Zmiana stanu gotówki -95 303 15 016 -5 119 -35 882
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 246 802 293 226 279 177 181 423
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -139 431 -128 734 -88 284 -118 422
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -83 319 -191 157 -146 193 -115 720
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -134 908 -86 995 -142 766 -98 681