Moog, Inc. (MOG.A)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(1 paź 2022)
2021
(2 paź 2021)
2020
(3 paź 2020)
2019
(28 wrz 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty 103 895 99 599 84 583 89 702
Inwestycje krótkoterminowe 60 349 58 842 49 837 44 164
Należności 990 262 945 929 855 535 957 287
Zapasy 588 466 613 095 623 043 534 974
Pozostałe aktywa obrotowe 60 349 58 842 49 837 44 164
Aktywa obrotowe razem 1 758 310 1 718 780 1 613 490 1 628 970
Inwestycje długotrminowe 1 673 530 1 714 390 1 612 340 1 485 260
Rzeczowe aktywa trwałe 668 908 645 778 600 498 586 767
Wartość firmy 805 320 851 605 821 856 784 240
Wartości niematerialne 85 410 106 095 85 046 79 646
Pozostałe aktywa trwałe 36 191 32 787 17 627 14 619
Aktywa razem 3 431 840 3 433 170 3 225 830 3 114 240

Pasywa

w tys. USD

2022
(1 paź 2022)
2021
(2 paź 2021)
2020
(3 paź 2020)
2019
(28 wrz 2019)
Zobowiązania wobec dostawców 232 104 200 602 176 868 257 677
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 916 80 365 350 249
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 605 416 588 394 533 336 469 732
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 838 436 869 361 710 554 727 658
Długoterminowe zobowiązania finansowe 836 872 823 355 929 982 832 984
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 256 193 275 667 301 738 190 586
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0
Zobowiązania razem 1 995 030 2 033 020 1 982 750 1 791 760
Akcje zwykłe 31 977 32 113 33 258 34 855
Zyski (straty) zatrzymane 2 360 060 2 237 850 2 112 730 2 133 330
Akcje własne -1 047 010 -1 007 510 -990 783 -769 569
Kapitał własny 1 436 810 1 400 140 1 243 080 1 322 480
Pasywa razem 3 431 840 3 433 170 3 225 830 3 114 240