McDonald`s Corp (MCD)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 23 182 600 23 222 900 19 207 800 21 076 500 21 025 200 22 820 400
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 23 182 600 23 222 900 19 207 800 21 076 500 21 025 200 22 820 400
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 4 375 900 4 608 300 4 208 100 6 505 900 6 347 700 6 868 900
Zysk operacyjny 10 344 600 9 872 700 7 206 500 8 885 900 8 585 800 8 389 500
Koszty odsetek netto 1 207 000 1 185 800 1 200 100 1 121 900 981 200 921 300
Pozostałe przychody (koszty) 59 800 96 600 23 300 127 500 304 100 295 400
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 7 825 400 9 127 900 6 140 700 8 018 100 7 816 100 8 573 500
Podatek dochodowy 1 648 000 1 582 700 1 410 200 1 992 700 1 891 800 3 381 200
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 6 177 400 7 545 200 4 730 500 6 025 400 5 924 300 5 192 300