McDonald`s Corp (MCD)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 4 579 300 2 583 800 4 709 200 3 449 100 898 500 866 000 2 463 800
Inwestycje krótkoterminowe 866 300 673 400 511 300 632 700 385 000 694 600 828 400
Należności 2 488 000 2 115 000 1 872 400 2 110 300 2 224 200 2 441 500 1 976 200
Zapasy 52 800 52 000 55 600 51 100 50 200 51 100 58 800
Pozostałe aktywa obrotowe 866 300 673 400 511 300 632 700 385 000 694 600 828 400
Aktywa obrotowe razem 7 986 400 5 424 200 7 148 500 6 243 200 3 557 900 4 053 200 5 327 200
Inwestycje długotrminowe 48 160 400 45 011 400 46 705 800 46 383 600 43 952 900 28 758 000 28 476 500
Rzeczowe aktywa trwałe 24 907 600 23 773 600 24 720 600 24 958 200 24 160 000 22 842 700 22 448 300
Wartość firmy 3 040 400 2 900 400 2 782 500 2 773 100 2 677 400 2 331 500 2 379 700
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 7 408 000 4 707 200 4 449 500 3 527 400 2 584 000 2 381 000 2 562 800
Aktywa razem 56 146 800 50 435 600 53 854 300 52 626 800 47 510 800 32 811 200 33 803 700

Pasywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 1 102 900 980 200 1 006 800 741 300 988 200 1 207 900 924 800
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 2 237 900 0 0 2 243 600 59 100 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 3 518 200 2 821 900 3 013 200 3 196 300 2 573 700 1 765 600 1 965 800
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 6 859 000 3 802 100 4 020 000 6 181 200 3 621 000 2 973 500 2 890 600
Długoterminowe zobowiązania finansowe 38 682 900 35 903 500 35 622 700 35 196 800 34 118 100 31 075 300 29 536 400
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 2 103 000 2 601 500 3 716 100 3 726 800 3 906 100 3 805 300 3 525 300
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 60 853 500 56 439 000 58 455 300 60 451 700 55 721 100 39 069 600 37 071 700
Akcje zwykłe 727 900 736 500 746 300 744 600 758 100 778 200 807 400
Zyski (straty) zatrzymane 63 479 900 59 543 900 57 534 700 53 908 100 52 930 500 50 487 000 48 325 800
Akcje własne -74 640 100 -71 624 400 -67 810 200 -67 066 400 -66 328 600 -61 528 500 -56 504 400
Kapitał własny -4 706 700 -6 003 400 -4 601 000 -7 824 900 -8 210 300 -6 258 400 -3 268 000
Pasywa razem 56 146 800 50 435 600 53 854 300 52 626 800 47 510 800 32 811 200 33 803 700