Honeywell International Inc (HON)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 11 084 000 4 779 000 6 143 000 6 765 000 1 655 000
Amortyzacja 2 446 000 1 002 000 1 088 000 1 116 000 1 115 000
Zmiana stanu należności 6 833 000 -666 000 -15 000 -1 358 000 48 000
Zmiana stanu zapasów 5 787 000 68 000 95 000 -287 000 247 000
Zmiana stanu gotówki 7 826 000 4 804 000 -494 000 93 000 2 974 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 12 076 000 6 208 000 6 897 000 6 434 000 5 966 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -1 790 000 -906 000 -839 000 -828 000 -1 031 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -2 122 000 -987 000 -533 000 1 027 000 -3 574 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -16 508 000 -81 000 -6 600 000 -5 032 000 -3 516 000