Honeywell International Inc (HON)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 10 110 000 23 046 000 15 220 000 10 416 000 10 910 000 10 817 000
Inwestycje krótkoterminowe 1 894 000 3 762 000 1 639 000 1 973 000 1 618 000 1 706 000
Należności 7 440 000 13 660 000 6 827 000 7 493 000 7 508 000 8 866 000
Zapasy 5 538 000 10 276 000 4 489 000 4 421 000 4 326 000 4 613 000
Pozostałe aktywa obrotowe 1 894 000 3 762 000 1 639 000 1 973 000 1 618 000 1 706 000
Aktywa obrotowe razem 24 982 000 50 744 000 28 175 000 24 303 000 24 362 000 26 002 000
Inwestycje długotrminowe 37 293 000 78 196 000 36 411 000 34 376 000 33 411 000 33 385 000
Rzeczowe aktywa trwałe 5 471 000 11 124 000 5 570 000 5 325 000 5 296 000 5 926 000
Wartość firmy 17 497 000 35 512 000 16 058 000 15 563 000 15 546 000 18 277 000
Wartości niematerialne 3 222 000 7 226 000 3 560 000 3 734 000 4 139 000 4 496 000
Pozostałe aktywa trwałe 10 682 000 23 356 000 10 463 000 9 668 000 8 048 000 4 450 000
Aktywa razem 62 275 000 128 940 000 64 586 000 58 679 000 57 773 000 59 387 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 6 329 000 12 968 000 5 750 000 5 730 000 5 607 000 6 584 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 4 447 000 10 690 000 6 042 000 4 892 000 6 458 000 5 309 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 9 162 000 15 358 000 7 405 000 7 476 000 6 859 000 6 968 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 19 938 000 39 016 000 19 197 000 18 098 000 18 924 000 18 861 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 15 123 000 28 508 000 16 342 000 11 110 000 9 756 000 12 573 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 7 020 000 16 496 000 8 496 000 8 554 000 9 015 000 7 615 000
Udziały niekontrolujące 629 000 1 360 000 248 000 219 000 185 000 168 000
Zobowiązania razem 45 578 000 91 802 000 47 037 000 40 185 000 39 593 000 42 111 000
Akcje zwykłe 677 100 1 384 600 704 100 721 000 743 000 786 487
Zyski (straty) zatrzymane 45 093 000 85 654 000 39 905 000 37 693 000 33 978 000 28 255 000
Akcje własne -34 443 000 -60 924 000 -27 229 000 -23 836 000 -19 771 000 -15 914 000
Kapitał własny 16 697 000 37 138 000 17 549 000 18 494 000 18 180 000 17 276 000
Pasywa razem 62 275 000 128 940 000 64 586 000 58 679 000 57 773 000 59 387 000