CSX Corp. (CSX)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 25 044 000 10 583 000 11 937 000 12 250 000 11 408 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 25 044 000 10 583 000 11 937 000 12 250 000 11 408 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 728 000 338 000 408 000 395 000 429 000
Zysk operacyjny 10 280 000 4 362 000 4 874 000 4 773 000 3 773 000
Koszty odsetek netto 1 430 000 737 000 689 000 607 000 533 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 9 902 000 3 627 000 4 316 000 4 304 000 3 142 000
Podatek dochodowy 2 340 000 862 000 985 000 995 000 -2 329 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 7 562 000 2 765 000 3 331 000 3 308 000 5 470 000