CSX Corp. (CSX)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 1 436 000 2 087 000 2 316 000 3 131 000 1 954 000 1 111 000 419 000
Inwestycje krótkoterminowe 109 000 108 000 70 000 96 000 77 000 181 000 154 000
Należności 1 393 000 1 313 000 1 148 000 912 000 986 000 1 010 000 970 000
Zapasy 446 000 341 000 339 000 302 000 261 000 263 000 372 000
Pozostałe aktywa obrotowe 109 000 108 000 70 000 96 000 77 000 181 000 154 000
Aktywa obrotowe razem 3 384 000 3 849 000 3 873 000 4 441 000 3 278 000 2 565 000 1 915 000
Inwestycje długotrminowe 39 024 000 38 063 000 36 658 000 35 352 000 34 979 000 34 164 000 33 824 000
Rzeczowe aktywa trwałe 34 935 000 34 242 000 33 015 000 32 444 000 32 168 000 31 998 000 31 764 000
Wartość firmy 0 0 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 506 000 502 000 451 000 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 688 000 522 000 592 000 451 000 400 000 387 000 374 000
Aktywa razem 42 408 000 41 912 000 40 531 000 39 793 000 38 257 000 36 729 000 35 739 000

Pasywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 1 237 000 1 130 000 963 000 809 000 1 043 000 949 000 847 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 558 000 151 000 181 000 401 000 245 000 18 000 19 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 1 429 000 1 190 000 1 089 000 809 000 863 000 948 000 1 028 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 3 224 000 2 471 000 2 233 000 2 019 000 2 151 000 1 915 000 1 894 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 17 975 000 17 896 000 16 185 000 16 304 000 15 993 000 14 739 000 11 790 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 839 000 863 000 752 000 737 000 796 000 805 000 916 000
Udziały niekontrolujące 5 000 10 000 10 000 9 000 15 000 17 000 16 000
Zobowiązania razem 30 280 000 29 297 000 27 041 000 26 692 000 26 409 000 24 166 000 21 034 000
Akcje zwykłe 2 008 000 2 136 000 2 250 000 766 000 796 000 857 000 911 000
Zyski (straty) zatrzymane 9 790 000 10 363 000 11 630 000 12 527 000 11 404 000 12 157 000 14 084 000
Akcje własne 0 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 12 128 000 12 615 000 13 490 000 13 101 000 11 848 000 12 563 000 14 705 000
Pasywa razem 42 408 000 41 912 000 40 531 000 39 793 000 38 257 000 36 729 000 35 739 000