CSX Corp. (CSX)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 4 632 000 3 131 000 1 954 000 1 111 000 419 000
Inwestycje krótkoterminowe 140 000 96 000 77 000 181 000 154 000
Należności 2 296 000 912 000 986 000 1 010 000 970 000
Zapasy 678 000 302 000 261 000 263 000 372 000
Pozostałe aktywa obrotowe 140 000 96 000 77 000 181 000 154 000
Aktywa obrotowe razem 7 746 000 4 441 000 3 278 000 2 565 000 1 915 000
Inwestycje długotrminowe 73 316 000 35 352 000 34 979 000 34 164 000 33 824 000
Rzeczowe aktywa trwałe 66 030 000 32 444 000 32 168 000 31 998 000 31 764 000
Wartość firmy 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 902 000 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 1 184 000 451 000 400 000 387 000 374 000
Aktywa razem 81 062 000 39 793 000 38 257 000 36 729 000 35 739 000

Pasywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 1 926 000 809 000 1 043 000 949 000 847 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 362 000 401 000 245 000 18 000 19 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 2 178 000 809 000 863 000 948 000 1 028 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 4 466 000 2 019 000 2 151 000 1 915 000 1 894 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 32 370 000 16 304 000 15 993 000 14 739 000 11 790 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 1 504 000 737 000 796 000 805 000 916 000
Udziały niekontrolujące 20 000 9 000 15 000 17 000 16 000
Zobowiązania razem 54 082 000 26 692 000 26 409 000 24 166 000 21 034 000
Akcje zwykłe 4 500 000 766 000 796 000 857 000 911 000
Zyski (straty) zatrzymane 23 260 000 12 527 000 11 404 000 12 157 000 14 084 000
Akcje własne 0 0 0 0 0
Kapitał własny 26 980 000 13 101 000 11 848 000 12 563 000 14 705 000
Pasywa razem 81 062 000 39 793 000 38 257 000 36 729 000 35 739 000