CSX Corp. (CSX)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 7 562 000 2 765 000 3 331 000 3 308 000 5 470 000
Amortyzacja 2 840 000 1 383 000 1 349 000 1 331 000 1 315 000
Zmiana stanu należności 1 384 000 -74 000 -24 000 40 000 32 000
Zmiana stanu zapasów 376 000 41 000 -2 000 -109 000 -35 000
Zmiana stanu gotówki 1 501 000 1 177 000 843 000 692 000 -601 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 10 198 000 4 263 000 4 850 000 4 641 000 3 472 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -3 582 000 -1 626 000 -1 657 000 -1 745 000 -2 040 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -3 754 000 -649 000 -2 102 000 -1 684 000 -1 495 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -8 224 000 -1 443 000 -2 648 000 -2 500 000 -2 179 000