Boeing Co. (BA)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 77 794 000 66 608 000 62 286 000 58 158 000 76 559 000 101 127 000 93 392 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 70 070 000 63 078 000 59 237 000 63 800 000 72 031 000 81 421 000 75 996 000
Zysk ze sprzedaży brutto 7 724 000 3 530 000 3 049 000 -5 642 000 4 528 000 19 706 000 17 396 000
Koszty badań i rozwoju 3 377 000 2 852 000 2 249 000 2 476 000 3 219 000 3 269 000 3 179 000
Koszty ogólnego zarządu 5 168 000 4 187 000 4 157 000 4 817 000 3 909 000 4 567 000 4 094 000
Zysk operacyjny -821 000 -3 537 000 -3 389 000 -12 978 000 -2 666 000 11 801 000 10 053 000
Koszty odsetek netto 2 459 000 2 533 000 2 682 000 2 156 000 722 000 475 000 360 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 111 000 204 000
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -2 005 000 -5 022 000 -5 033 000 -14 476 000 -2 259 000 11 604 000 10 047 000
Podatek dochodowy 237 000 31 000 -743 000 -2 535 000 -1 623 000 1 144 000 1 850 000
Udziały niekontrolujące -20 000 -118 000 -88 000 -68 000 0 0 0
Zysk (strata) netto -2 222 000 -4 935 000 -4 202 000 -11 873 000 -636 000 10 453 000 8 191 000