Boeing Co. (BA)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 66 608 000 124 572 000 58 158 000 76 559 000 101 127 000 93 392 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 63 078 000 118 474 000 63 800 000 72 031 000 81 421 000 75 996 000
Zysk ze sprzedaży brutto 3 530 000 6 098 000 -5 642 000 4 528 000 19 706 000 17 396 000
Koszty badań i rozwoju 2 852 000 4 498 000 2 476 000 3 219 000 3 269 000 3 179 000
Koszty ogólnego zarządu 4 187 000 8 314 000 4 817 000 3 909 000 4 567 000 4 094 000
Zysk operacyjny -3 537 000 -6 778 000 -12 978 000 -2 666 000 11 801 000 10 053 000
Koszty odsetek netto 2 533 000 5 364 000 2 156 000 722 000 475 000 360 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 111 000 204 000
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -5 022 000 -10 066 000 -14 476 000 -2 259 000 11 604 000 10 047 000
Podatek dochodowy 31 000 -1 486 000 -2 535 000 -1 623 000 1 144 000 1 850 000
Udziały niekontrolujące -118 000 -176 000 -68 000 0 0 0
Zysk (strata) netto -4 935 000 -8 404 000 -11 873 000 -636 000 10 453 000 8 191 000