Boeing Co. (BA)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto -4 935 000 -4 202 000 -11 873 000 -636 000 10 453 000 8 191 000
Amortyzacja 1 979 000 2 144 000 2 246 000 2 271 000 2 114 000 2 069 000
Zmiana stanu należności -110 000 1 311 000 -2 359 000 -1 595 000 3 388 000 1 684 000
Zmiana stanu zapasów -672 000 -2 892 000 5 093 000 14 055 000 18 223 000 1 145 000
Zmiana stanu gotówki 994 000 -9 310 000 15 562 000 1 557 000 -1 551 000 -69 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 3 512 000 -3 416 000 18 410 000 2 446 000 15 322 000 13 344 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -1 222 000 -980 000 -1 303 000 -1 834 000 -1 722 000 -1 739 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 4 370 000 9 324 000 -18 366 000 -1 530 000 -4 621 000 -2 062 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -1 266 000 -5 600 000 34 955 000 -5 739 000 -11 722 000 -11 350 000