Boeing Co. (BA)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 17 186 000 32 384 000 25 502 000 9 940 000 8 383 000 9 934 000
Inwestycje krótkoterminowe 3 001 000 4 676 000 4 387 000 3 268 000 2 795 000 309 000
Należności 11 151 000 22 522 000 9 950 000 12 309 000 13 904 000 10 516 000
Zapasy 78 151 000 157 646 000 81 715 000 76 622 000 62 567 000 44 344 000
Pozostałe aktywa obrotowe 3 001 000 4 676 000 4 387 000 3 268 000 2 795 000 309 000
Aktywa obrotowe razem 109 489 000 217 228 000 121 554 000 102 139 000 87 649 000 65 103 000
Inwestycje długotrminowe 27 611 000 59 876 000 30 582 000 31 486 000 29 710 000 27 230 000
Rzeczowe aktywa trwałe 10 550 000 21 836 000 11 820 000 12 502 000 12 645 000 12 672 000
Wartość firmy 8 057 000 16 136 000 8 081 000 8 060 000 7 840 000 5 559 000
Wartości niematerialne 2 311 000 5 124 000 2 843 000 3 338 000 3 429 000 2 573 000
Pozostałe aktywa trwałe 5 583 000 14 544 000 6 635 000 5 704 000 4 225 000 4 748 000
Aktywa razem 137 100 000 277 104 000 152 136 000 133 625 000 117 359 000 92 333 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 10 200 000 18 522 000 12 928 000 15 553 000 12 916 000 12 202 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 6 615 000 5 642 000 3 333 000 9 300 000 5 677 000 3 858 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 74 662 000 142 870 000 72 659 000 74 419 000 65 484 000 42 732 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 91 477 000 167 034 000 88 920 000 99 272 000 84 077 000 58 792 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 50 386 000 110 562 000 60 250 000 18 002 000 8 170 000 7 259 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 10 855 000 28 764 000 20 031 000 24 238 000 22 966 000 24 031 000
Udziały niekontrolujące 35 000 306 000 241 000 317 000 71 000 57 000
Zobowiązania razem 152 983 000 307 102 000 170 452 000 142 242 000 117 020 000 91 978 000
Akcje zwykłe 594 900 1 175 200 568 600 565 400 579 200 602 500
Zyski (straty) zatrzymane 29 473 000 68 816 000 38 610 000 50 644 000 55 941 000 45 320 000
Akcje własne -50 814 000 -103 722 000 -52 641 000 -54 914 000 -52 348 000 -43 454 000
Kapitał własny -15 883 000 -29 998 000 -18 316 000 -8 617 000 339 000 355 000
Pasywa razem 137 100 000 277 104 000 152 136 000 133 625 000 117 359 000 92 333 000