Perrigo Company plc (PRGO)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto -68 900 -162 600 146 100 131 000 119 600
Amortyzacja 312 200 384 800 396 500 423 600 444 800
Zmiana stanu należności -401 300 -189 000 170 100 -57 700 -45 200
Zmiana stanu zapasów -180 000 232 900 89 300 71 100 11 900
Zmiana stanu gotówki 1 221 300 283 100 -199 600 -118 200 56 400
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 156 300 636 200 387 800 593 000 698 900
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -152 100 -170 400 -137 700 -102 600 -88 600
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 1 275 800 -187 800 -596 100 -126 800 2 338 100
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -178 700 -181 100 1 800 -571 900 -3 004 700