Mosaic Company (MOS)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 769 500 574 000 519 100 847 700 2 153 500
Inwestycje krótkoterminowe 156 400 145 500 139 300 170 700 170 500
Należności 1 658 000 1 062 500 983 400 987 700 783 900
Zapasy 2 741 400 1 739 200 2 076 400 2 230 900 1 508 600
Pozostałe aktywa obrotowe 156 400 145 500 139 300 170 700 170 500
Aktywa obrotowe razem 5 325 300 3 521 200 3 718 200 4 237 000 4 616 500
Inwestycje długotrminowe 16 711 100 16 268 600 15 580 300 15 882 200 14 016 900
Rzeczowe aktywa trwałe 12 475 300 11 854 300 11 690 000 11 746 500 9 711 700
Wartość firmy 1 172 200 1 173 000 1 156 900 1 707 500 1 693 600
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 514 500 469 100 565 200 609 700 606 900
Aktywa razem 22 036 400 19 789 800 19 298 500 20 119 200 18 633 400

Pasywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 2 004 400 1 409 100 1 421 000 1 353 700 927 100
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 899 400 504 300 88 800 37 500 349 600
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 1 883 600 1 233 100 1 081 900 1 092 500 754 400
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 4 787 400 3 146 500 2 591 700 2 483 700 2 031 100
Długoterminowe zobowiązania finansowe 3 382 200 4 073 800 4 525 500 4 491 500 4 878 100
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 2 037 800 1 643 900 1 646 000 1 458 700 967 800
Udziały niekontrolujące 144 400 173 800 182 100 207 400 21 600
Zobowiązania razem 11 432 300 10 208 400 10 113 000 9 721 900 9 015 900
Akcje zwykłe 378 100 379 000 383 800 384 800 350 900
Zyski (straty) zatrzymane 12 014 200 10 511 000 9 921 500 11 064 700 10 631 100
Akcje własne 0 0 0 0 0
Kapitał własny 10 604 100 9 581 400 9 185 500 10 397 300 9 617 500
Pasywa razem 22 036 400 19 789 800 19 298 500 20 119 200 18 633 400