Teleflex Incorporated (TFX)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 445 084 375 880 301 083 357 161 333 558
Inwestycje krótkoterminowe 122 822 138 278 110 019 84 944 53 630
Należności 383 569 395 071 418 673 366 286 345 875
Zapasy 477 643 513 196 476 557 427 778 395 744
Pozostałe aktywa obrotowe 122 822 138 278 110 019 84 944 53 630
Aktywa obrotowe razem 1 429 120 1 422 420 1 306 330 1 236 170 1 128 810
Inwestycje długotrminowe 5 442 600 5 730 130 5 003 490 5 041 820 5 052 680
Rzeczowe aktywa trwałe 443 758 473 912 430 719 432 766 382 999
Wartość firmy 2 504 200 2 585 970 2 245 300 2 246 580 2 235 590
Wartości niematerialne 2 289 070 2 519 750 2 156 280 2 325 050 2 383 750
Pozostałe aktywa trwałe 69 104 41 802 52 447 34 979 46 536
Aktywa razem 6 871 720 7 152 560 6 309 820 6 277 990 6 181 490

Pasywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 118 236 102 520 102 916 106 709 92 027
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 110 000 100 500 50 000 86 625 86 625
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 451 883 337 007 410 139 389 122 305 224
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 680 119 540 027 563 055 582 456 483 876
Długoterminowe zobowiązania finansowe 1 740 100 2 377 890 1 858 940 2 072 200 2 162 930
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 210 596 327 412 367 572 475 136 500 482
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 3 116 970 3 816 100 3 330 500 3 738 010 3 750 960
Akcje zwykłe 46 774 46 488 46 200 45 689 45 004
Zyski (straty) zatrzymane 3 517 950 3 096 230 2 824 920 2 427 600 2 285 890
Akcje własne -157 266 -162 590 -165 720 -168 545 -228 856
Kapitał własny 3 754 750 3 336 460 2 979 320 2 539 980 2 430 530
Pasywa razem 6 871 720 7 152 560 6 309 820 6 277 990 6 181 490