Snap-on, Inc. (SNA)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
2017
(30 gru 2017)
Zysk (strata) netto 1 641 000 627 000 693 500 679 900 557 700
Amortyzacja 209 600 96 700 92 400 94 100 93 200
Zmiana stanu należności 1 386 600 -42 000 16 000 31 600 118 400
Zmiana stanu zapasów 861 100 -13 900 86 600 35 000 108 300
Zmiana stanu gotówki 636 600 738 900 43 600 48 900 14 400
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 933 200 1 008 600 674 600 764 500 608 500
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -140 200 -65 600 -99 400 -90 900 -82 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -580 800 187 800 222 100 -210 200 -341 400
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -1 637 600 -84 300 -409 400 -502 200 -256 100