Paychex Inc. (PAYX)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
2018
(31 maj 2018)
2017
(31 maj 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 1 223 900 1 031 900 932 400 712 600 424 200 323 400
Inwestycje krótkoterminowe 3 989 200 4 032 700 3 692 100 4 060 300 4 796 600 4 405 200
Należności 1 318 200 1 053 600 790 300 854 200 563 600 543 400
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 3 989 200 4 032 700 3 692 100 4 060 300 4 796 600 4 405 200
Aktywa obrotowe razem 6 581 600 6 169 500 5 464 600 5 677 700 5 784 400 5 272 000
Inwestycje długotrminowe 3 053 600 3 057 700 3 086 100 2 998 300 1 679 300 1 561 700
Rzeczowe aktywa trwałe 401 300 395 800 407 400 408 700 393 500 337 200
Wartość firmy 1 831 500 1 820 700 1 791 100 1 782 600 814 000 657 100
Wartości niematerialne 224 600 275 800 330 600 399 100 141 400 57 600
Pozostałe aktywa trwałe 487 000 418 300 410 700 391 200 34 900 55 800
Aktywa razem 9 635 200 9 227 200 8 550 700 8 676 000 7 463 700 6 833 700

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
2018
(31 maj 2018)
2017
(31 maj 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 105 700 89 000 79 400 75 900 74 500 57 200
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 8 700 7 400 5 100 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 5 154 800 4 841 800 4 342 400 4 769 100 5 212 700 4 667 900
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 5 269 200 4 938 200 4 426 900 4 845 000 5 287 200 4 725 100
Długoterminowe zobowiązania finansowe 797 700 797 300 796 800 796 400 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 242 800 233 300 207 900 192 000 103 200 119 400
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 6 550 000 6 279 200 5 769 300 6 056 500 5 439 200 4 878 400
Akcje zwykłe 360 600 359 900 358 500 359 200 359 000 359 800
Zyski (straty) zatrzymane 1 669 600 1 445 900 1 431 400 1 409 500 930 300 901 700
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 3 085 200 2 948 000 2 781 400 2 619 500 2 024 500 1 955 300
Pasywa razem 9 635 200 9 227 200 8 550 700 8 676 000 7 463 700 6 833 700