Live Nation Entertainment Inc (LYV)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 6 268 450 1 861 180 11 548 000 10 787 800 10 337 400
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 6 268 450 1 861 180 11 548 000 10 787 800 10 337 400
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 1 754 820 1 524 340 2 145 490 1 997 030 1 907 720
Zysk operacyjny -416 549 -1 658 150 322 471 282 905 90 428
Koszty odsetek netto 275 815 215 095 143 115 129 544 101 005
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -611 267 -1 856 660 185 104 131 105 -9 380
Podatek dochodowy -2 481 -28 875 66 892 40 765 -17 154
Udziały niekontrolujące 42 118 -103 255 123 094 107 991 105 420
Zysk (strata) netto -650 904 -1 724 540 -4 882 -17 651 -97 646