Howmet Aerospace Inc (HWM)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 512 000 259 000 477 000 640 000 -127 000
Amortyzacja 540 000 338 000 536 000 576 000 551 000
Zmiana stanu należności 483 000 -1 094 000 -47 000 124 000 -77 000
Zmiana stanu zapasów 1 316 000 -941 000 -63 000 12 000 227 000
Zmiana stanu gotówki -170 000 -38 000 -629 000 127 000 287 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 898 000 9 000 406 000 217 000 701 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -398 000 -267 000 -586 000 -768 000 -596 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 214 000 271 000 7 000 565 000 540 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -2 888 000 -369 000 -1 568 000 -649 000 -963 000