Bilans

Aktywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 771 008 513 075 397 253 396 221 753 964
Inwestycje krótkoterminowe 275 192 133 085 127 846 126 878 188 954
Należności 2 695 030 1 137 220 1 217 190 1 231 860 1 385 570
Zapasy 2 382 190 835 804 806 141 748 796 878 635
Pozostałe aktywa obrotowe 275 192 133 085 127 846 126 878 188 954
Aktywa obrotowe razem 6 123 420 2 619 190 2 548 430 2 503 750 3 207 120
Inwestycje długotrminowe 14 683 800 6 532 890 6 121 050 5 862 020 7 450 530
Rzeczowe aktywa trwałe 1 914 620 897 326 842 318 806 497 999 772
Wartość firmy 9 117 640 4 072 540 3 783 350 3 677 330 4 591 910
Wartości niematerialne 2 719 040 1 083 770 1 055 010 1 134 260 1 609 930
Pozostałe aktywa trwałe 932 528 479 247 440 368 243 936 248 922
Aktywa razem 20 807 300 9 152 070 8 669 480 8 365 770 10 657 700

Pasywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 2 147 140 853 942 983 293 969 531 979 446
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 211 404 0 84 700 220 318 581 102
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 2 142 140 884 856 681 898 637 572 737 645
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 4 500 680 1 738 800 1 749 890 1 827 420 2 298 190
Długoterminowe zobowiązania finansowe 6 037 430 3 108 830 2 985 720 2 943 660 2 986 700
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 715 596 403 448 379 501 405 367 472 672
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 12 428 200 5 766 300 5 636 820 5 597 100 6 274 470
Akcje zwykłe 287 846 144 050 145 198 149 874 155 685
Zyski (straty) zatrzymane 18 890 500 8 608 280 8 211 260 7 815 490 8 455 500
Akcje własne -12 437 500 -6 197 120 -6 090 840 -5 947 560 -5 077 040
Kapitał własny 8 379 060 3 385 770 3 032 660 2 768 670 4 383 180
Pasywa razem 20 807 300 9 152 070 8 669 480 8 365 770 10 657 700