Bilans

Aktywa

w tys. USD

2021
(29 sie 2021)
2020
(30 sie 2020)
2019
(1 wrz 2019)
2018
(2 wrz 2018)
2017
(3 wrz 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 12 175 000 13 305 000 9 444 000 7 259 000 5 779 000
Inwestycje krótkoterminowe 1 312 000 1 023 000 1 111 000 321 000 272 000
Należności 1 803 000 1 550 000 1 535 000 1 669 000 1 432 000
Zapasy 14 215 000 12 242 000 11 395 000 11 040 000 9 834 000
Pozostałe aktywa obrotowe 1 312 000 1 023 000 1 111 000 321 000 272 000
Aktywa obrotowe razem 29 505 000 28 120 000 23 485 000 20 289 000 17 317 000
Inwestycje długotrminowe 29 763 000 27 436 000 21 915 000 20 541 000 19 030 000
Rzeczowe aktywa trwałe 23 492 000 21 807 000 20 890 000 19 681 000 18 161 000
Wartość firmy 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 3 381 000 2 841 000 1 025 000 860 000 869 000
Aktywa razem 59 268 000 55 556 000 45 400 000 40 830 000 36 347 000

Pasywa

w tys. USD

2021
(29 sie 2021)
2020
(30 sie 2020)
2019
(1 wrz 2019)
2018
(2 wrz 2018)
2017
(3 wrz 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 16 278 000 14 172 000 11 679 000 11 237 000 9 608 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 799 000 95 000 1 699 000 0 86 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 12 364 000 10 577 000 9 859 000 8 689 000 7 801 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 29 441 000 24 844 000 23 237 000 19 926 000 17 495 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 6 692 000 7 514 000 5 124 000 6 487 000 6 573 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 2 415 000 1 935 000 1 455 000 1 314 000 1 200 000
Udziały niekontrolujące 514 000 421 000 341 000 304 000 301 000
Zobowiązania razem 41 704 000 37 272 000 30 157 000 28 031 000 25 569 000
Akcje zwykłe 443 089 442 297 439 755 438 515 438 437
Zyski (straty) zatrzymane 11 666 000 12 879 000 10 258 000 7 887 000 5 988 000
Akcje własne 0 0 0 0 0
Kapitał własny 17 564 000 18 284 000 15 243 000 12 799 000 10 778 000
Pasywa razem 59 268 000 55 556 000 45 400 000 40 830 000 36 347 000