Church & Dwight Co., Inc. (CHD)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 827 500 785 900 615 900 568 600 743 400
Amortyzacja 219 100 189 700 176 400 141 100 125 400
Zmiana stanu należności 6 700 42 400 11 100 -600 58 900
Zmiana stanu zapasów 40 000 78 000 34 600 52 100 72 500
Zmiana stanu gotówki 57 500 27 400 -161 000 37 800 91 100
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 993 800 990 300 864 500 763 600 681 500
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -118 800 -98 900 -73 700 -60 400 -45 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -682 000 -608 100 -553 500 -112 100 -1 303 400
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -252 100 -360 100 -472 900 -609 000 698 900