Conagra Brands Inc (CAG)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(29 maj 2022)
2021
(30 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(26 maj 2019)
2018
(27 maj 2018)
2017
(28 maj 2017)
Zysk (strata) netto 888 200 1 298 800 840 100 678 300 808 400 638 500
Amortyzacja 375 400 387 700 388 900 333 000 257 000 268 000
Zmiana stanu należności 73 500 -66 900 29 100 249 100 19 200 -273 200
Zmiana stanu zapasów 205 700 356 100 -193 800 574 600 62 900 -647 900
Zmiana stanu gotówki 4 100 -474 100 316 700 108 600 -123 400 -583 100
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 177 300 1 468 100 1 842 600 1 125 500 378 000 1 175 500
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -464 400 -506 400 -369 500 -353 100 -251 600 -242 100
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -434 900 -340 300 -153 800 -5 166 000 -576 200 -189 300
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -738 000 -1 609 600 -1 370 400 4 149 800 -506 900 -1 569 100