Baker Hughes Co (BKR)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto -219 000 -9 940 000 128 000 195 000 -73 000
Amortyzacja 1 105 000 1 317 000 1 418 000 1 486 000 1 103 000
Zmiana stanu należności 29 000 -794 000 447 000 -45 000 3 763 000
Zmiana stanu zapasów -442 000 -187 000 -12 000 30 000 2 781 000
Zmiana stanu gotówki -279 000 883 000 -474 000 -3 300 000 2 451 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 2 374 000 1 304 000 2 126 000 1 762 000 -799 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -856 000 -974 000 -1 240 000 -995 000 -665 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -463 000 -618 000 -1 045 000 -578 000 -4 130 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -2 143 000 225 000 -1 534 000 -4 363 000 10 919 000